NVAMG

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde

Herregistratie-eisen

Op de Algemene Leden Vergadering van de NVAMG d.d. 15 maart 2017 zijn de aangepaste herregistratie-eisen vastgesteld die per direct van kracht zijn. Tijdens deze ALV is ook besproken dat voor de herregistratie RAMG gebruik gemaakt gaat worden van een persoonlijk digitaal dossier PE-online waarin u kunt inloggen via de RAMG-website. Op de website van de RAMG kunt u nadere nadere informatie vinden.

Regelmatig komen er op het secretariaat van de NVAMG en het RAMG vragen over de procedure rondom de (her)registratie. Deze zijn te vinden in het accreditatiereglement deskundigheidsbevordering.
In onderstaand schema wordt stapsgewijs uitgelegd wat er gedaan moet worden, door wie en wanneer.

Stap

Wat?

Wie?

Wanneer?

1

Informeren van registerlid over aflopen van de registratieperiode

Het PE-online systeem stuurt 3 maanden voorafgaand aan verloop tijd van herregistratie aan het registerlid een bericht dat het digitale dossier ingediend moet worden met gevraagde nascholingspunten.

Drie maanden voor aflopen registratieperiode

2

Indienen verzoek tot herregistratie door registerlid

Het registerlid vult het digitale systeem en dient dit in.

Voor afloop van laatste termijn.

3

Opsturen ontvangstbevestiging.

Het secretariaat ROMG stuurt via PE-online ontvangstbevestiging.

Bij binnenkomst van ingediende dossier.

4

Controleren van ingediende stukken

Het secretariaat RAMG stuurt, nadat is gecontroleerd of betaling is gedaan, het ingediende dossier via PE-online bericht naar de auditer.

Uiterlijk 5 dagen na ontvangst van het dossier  wordt dit gecontroleerd op compleetheid en krijgt de indiener eventueel bericht of er nog aanvullende gegevens nodig zijn.

5

In behandeling nemen van het verzoek controle of ingediend dossier voldoet aan gestelde normen

De auditer neemt het verzoek in behandeling.

Als registerlid niet alle gevraagde bescheiden heeft ingediend, bericht het RAMG-secretariaat via PE-online om de ontbrekende stukken binnen vier weken toe te voegen.

6

Toetsen van aanvullende documenten

De auditer toetst opnieuw de ingediende stukken aan de registratie eisen.

 

 

6a

Voornemen om verzoek tot inschrijving in het register af te wijzen

De auditer adviseert de registratiecommissie  en geeft het registerlid de mogelijkheid te reageren als de commissie het voornemen heeft het verzoek af te wijzen

Het registerlid moet binnen een termijn van 4 weken zijn zienswijze mondeling of schriftelijk naar voren brengen.

7

Informeren registerlid over besluit registratiecommissie via auditer

De auditer via PE-online het secretariaat RAMG, gemotiveerd haar besluit over de aanvraag tot herregistratie.

Binnen 3 maanden nadat verzoek in behandeling is genomen neemt de auditer een besluit en informeert de registratiecommissie.

8

Protest indienen tegen besluit auditer/registratiecommissie

Het registerlid kan protest indien bij de registratiecommissie.

Uiterlijk 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt moet het protest zijn ingediend.